Hướng dẫn làm mẫu CV

  THÔNG TIN ỨNG TUYỂN KỸ SƯ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN V.       KỸ NĂNG 5.1 Tiếng Nhật(học tới bài số?) 5.2 Tiếng Anh 5.2. Kỹnăng tin học 5.3. Kỹnăng mềm 5.4. Kỹ năng chuyên môn 5.5. Năng khiếu 5.6. Phẩm chất cá nhân VII.    Hồ… Đọc thêm